Ajankohtaista

Keitele Forest -konserni kasvoi tilikaudella 1.9.2014 – 31.8.2015 vahvasti toimialan haasteista huolimatta

Tilikausi 1.9.2014 – 31.8.2015 oli vahvan kasvun vuosi ja suurten haasteiden vuosi. Keitele Group saavutti tuotanto- ja myyntitavoitteensa, vaikka tuotehinnat laskivat 5 - 10 prosenttia. Myynti kasvoi 16% ja kaikki tuotantolaitokset toimivat suunniteltujen vuorojärjestelyiden mukaan, eikä tuotantoa rajoitettu tilikauden aikana. Keitele yhtiöt eivät ole lomauttaneet henkilöstöään tai urakoitsijoitaan konsernin
34 vuoden olemassaolon aikana.

Maailmanmarkkinoiden epävarmuus, Lähi-Idän konfliktit ja poliittiset selkkaukset heikensivät kysyntää, mutta tuotannot saatiin kuitenkin myytyä. Tilivuoden aikana toimitettiin sahatavaraa 530.000 kuutiometriä ja jalostettuja Aurorazai-puutuotteita 191.000 kuutiometriä. Sahatavaraa ja jalosteita toimitettiin 40 maahan. Konsernin päämarkkina-alueet olivat Aasia, Japani, Pohjois-Afrikka ja Eurooppa.

Keitele Forest korjasi puuta tilivuoden aikana 1.328.000 kuutiometriä. Puun tarjonta oli tilikaudella määrällisesti riittävää ja hinta oli varovaisessa laskussa seuraten laskevaa sahatavaran hintakehitystä.

Tilivuoden tulos oli olosuhteisiin nähden tyydyttävä. Maksuvalmius oli hyvä.
Keitele Forest -konsernin investoinnit olivat yhteensä 46,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääosin Keitele Wood Products Oy:n ja Lappi Timber Oy:n uusinvestointeja.

NÄKYMÄT TULEVALLE TILIKAUDELLE 1.9.2015 – 31.8.2016

Perussahatavaran kysyntä tulee olemaan tilikauden ensimmäisellä puoliskolla vaatimatonta, sahatavaran varastotasot Skandinaviassa ovat korkeimmillaan 2000- luvulla.
Kilpailutilanne erityisesti sahatavaramarkkinoilla tulee jatkumaan erittäin haastavana. Keskeisten kilpailijamaiden Ruotsin ja Venäjän valuuttojen heikentyminen suhteessa euroon on parantanut kilpailijoiden hintakilpailukykyä markkinassa ja suuret varastot eivät mahdollista hintojen korotuksia markkinoilla.

Jalostettujen Aurorazai-puutuotteiden kysyntä kasvaa kuluvalla tilikaudella. Kysyntää tukee Japanin asuntorakennusmäärien varovainen kasvu sekä USA:n talouskasvun vauhdittama asuntotuotanto. Keitele Forest -konsernin jalostettujen puutuotteiden vuotuinen valmistuskapasiteetti kasvaa yli 300.000 kuutiometriin Kemijärven puutuotetehtaan käynnistymisen myötä. Keitele Forest –konsernin sahatavaran tuotantokapasiteetti on 700.000 kuutiometriä sahatavaraa. Alajärven ja Kemijärven yksiköt tulevat toimimaan yhdessä vuorossa, Keitele toimii normaalisti kahdessa vuorossa.

Edellinen hallitus uudisti metsälait, metsänhoitoyhdistyslain, metsäkeskuslain, nosti raskaan autokaluston kokonaispainoja 60 tonnista 76 tonniin, laski yhteisöveron 20 prosenttiin. Tästä on istuvan eduskunnan, hallituksen hyvä jatkaa, metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen tulee olla eduskunnan ja hallituksen tärkein tehtävä.

Uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina puutuotteilla on loistavat mahdollisuudet hyötyä vahvistuvasta kestävän kehityksen megatrendistä tulevina vuosikymmeninä, jos kansallinen kilpailukykymme on kunnossa. Jalostettujen puutuotteiden kysyntä kasvaa perussahatavaran kysyntää voimakkaammin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Metsä-, puutuote- ja biotuoteteollisuus on tulevaisuuden ala.


Lisätietoja:
Ilkka Kylävainio
Hallituksen puheenjohtaja
puhelin 020 7469 200
matkapuhelin 0400 375 009
sähköposti ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi

  • 28.12.2015