Ajankohtaista

Keitele Forest -konsernin mittavat investoinnit poikivat kasvua ja tuottavuutta

Keitele Forest -konserni jatkoi tilikaudella 2017 vahvaa kasvuaan. 31.8.2017 päättyneellä tilikaudella liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 237,2 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu jakautui tasaisesti kaikille keskeisille liiketoiminta-alueille. Tukin hinnan noususta ja sahatavaran vientihintojen laskusta huolimatta konsernin liikevoitto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna. Kannattavuus nousi kapasiteetin korkeamman käyttöasteen, tuottavuuden nousun sekä jalostettujen puutuotteiden kohentuneen hintatason ansiosta.

TUNNUSLUVUT

1.9.2016–31.8.2017  1.9.2015–31.8.2016
Liikevaihto (Meur) 237,2 miljoonaa euroa 202,8 miljoonaa euroa
Liikevoitto (Meur) 19,1 miljoonaa euroa 10,9 miljoonaa euroa
Liikevoitto % 8,1 %  5,3 %
Henkilöstö keskimäärin 459 henkilöä 434 henkilöä
Omavaraisuusaste 37,6 %  34,1 %

Tilivuoden aikana toimitettiin sahatavaraa 735.000 kuutiometriä (+14%) ja jalostettuja puutuotteita 284.000 kuutiometriä (+12%). Konsernin sahatavaran ja puutuotteiden liikevaihdosta yli 80% tulee Euroopan ulkopuolisilta markkinoilta. Kysynnän kasvu on vahvinta Aasiassa sekä sahatavaran että puutuotteiden osalta. Keitele Forest -konsernin vienti kasvoi tilikauden aikana 25 miljoonalla eurolla.

Keitele Timber Oy:n Kemijärven sahatavaratehdas siirtyi suunnitellusti 2- vuorokäyntiin maaliskuussa 2017 minkä ansiosta erityisesti mäntysahatavaran toimitusmäärät kasvoivat. Tuottavuuden parantuminen on seurausta aikaisempina vuosina tehdyistä mittavista investoinneista. Tilikaudella 2017 Keitele Forest konsernin investoinnit olivat 20,8 miljoonaa euroa, joka on 8,8 prosenttia liikevaihdosta. Keitele Forest konsernin investoinnit vuosina 2014 – 2017 olivat 78,6 miljoonaa euroa.

Keitele Timber Oy:n Alajärven sahatavaratehdas valmistuu elokuulla 2018, investoinnin arvo on noin 35 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä konsernin sahatavaran tuotantokapasiteetti kasvaa 180.000 kuutiometrillä. Investointi mahdollistaa asiakaslähtöisen tuotannon kasvun sekä laskee yksikkökustannuksia sahatavaran tuotannossa. Myös jalostettujen puutuotteiden valmistuskapasiteettia lisätään investointien avulla kuluvalla tilikaudella. Investointien myötä konsernin tukkipuun käyttö nousee yli 2 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Keitele Wood Products Oy:n pellettitehdas käynnistyi keväällä 2017. Pellettien kysynnän kasvun ja tuotantomäärän ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Pelletti on 100% kotimaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua tasalaatuista biopolttoainetta. Pelletin energiasisältö on korkea ja sen varastoitavuus on hyvä, pelletti on erinomainen ratkaisu myös säätövoimaksi.

MARKKINATILANNE & NÄKYMÄT

Maailman havusahatavaran kulutuksen arvioidaan kasvavan noin 10 miljoonalla kuutiometrillä vuosittain. Sahatavaran kysynnän kasvu suuntautuu kuitenkin alhaisemman hintatason tuotteisiin pääasiassa kehittyvillä markkinoilla.

Jalostettujen puutuotteiden kulutuksen uskotaan kasvavan sahatavaran kysynnän kasvua nopeammin.

Sahatavaran tuotanto Suomessa nousee vuonna 2017 noin 12 miljoonaan kuutiometriin. Tuotannon kasvu on vientivetoista, sahatavaran viennin ennustetaan nousevan kaikkien aikojen ennätykseen, yli 9 miljoonaan kuutiometriin. Samanaikaisesti sahatavaran vientihinnat ovat laskeneet tullitilastojen mukaan 1,5%. Kasvaneesta tuotantomäärästä huolimatta suomalaisen sahateollisuuden kilpailukyky on heikentynyt.

Vallitsevassa kansainvälisessä kilpailutilanteessa suomalainen sahateollisuus on jäänyt väliinputoajaksi. Perinteisen korkealaatuisen sahatavaran markkinat kutistuvat ja korkeat raaka-ainekustannukset sekä kuljetuskustannukset kasvaville markkinoille heikentävät suomalaisen sahatavaran kilpailukykyä. Maailmanlaajuinen sahatavaran kulutuksen kasvu jää suurelta osin suomalaisen sahateollisuuden ulottumattomiin.

Valtion harjoittama energiapolitiikka on vääristänyt puupohjaisten biopolttoaineiden markkinoita niin, että sahojen poltettavien sivutuotteiden kysyntä ja hinta on laskenut jyrkästi. Sahojen poltettavien sivutuotteiden sulkeminen sähköntuotantotuen ulkopuolelle ja sähköntuotantotuen maksaminen tuontihakkeesta tehdylle sähkölle on romahduttanut sahojen biopolttoaineiden hintatason.

Keitele Forest -konsernin määrätietoinen jalostettujen puutuotteiden liiketoiminnan kehittäminen pienentää korkeiden kuljetuskustannusten vaikutusta sekä avaa mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa uusilla markkina-alueilla. Sahaliiketoiminnassa moderni ja yksikkökustannuksiltaan tehokas sahatavaran tuotantokoneisto mahdollistaa kasvun haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Lisätietoja:

Ilkka Kylävainio
Hallituksen puheenjohtaja
puhelin 020 7469 200
matkapuhelin 0400 375 009
sähköposti ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi

  • 17.01.2018